1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานกิจการนักเรียน กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านมารยาทอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความงามของมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีโรงเรียนในเขตเทศบาล 7 แห่ง ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 –3 ซึ่งการประกวดจะประกอบไปด้วยการถวายความเคารพ การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะนั่งกับพื้น การประเคนของแด่พระภิกษุ และการรับพระราชทานสิ่งของ โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มาร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดได้มีพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าประกวด

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

สำหรับผลการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 มีดังนี้
  กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting