1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการประชุมติดตามผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561

วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา  14.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการประชุมติดตามผลโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเด็กและครอบครัวสามารถค้นหาและตรวจสอบเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และสนับสนุนครอบครัวเพื่อให้เลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำ  และสอดส่องติดตามปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยอันตรายต่างๆ โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในการประชุม  พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล , นางจิราภรณ์ สุพล พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และคณะกรรมการชุมชนมาร่วมกันประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting