1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "He For She" ประจำปีงบประมาณ2562


วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "He For She" ประจำปีงบประมาณ2562 ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำขบวนจักรยานสัญจรไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนให้เกิดการเฝ้าระวังถึงปัญหาและสร้างค่านิยม"ไม่เพิกเฉย"ต่อความรุนแรงที่มีต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกันนี้ทางองค์การสหประชาชาติยังได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งประชาชนในเขตเทศบาล นักเรียน พนักงานเทศบาล และองค์กรหลายภาคส่วนได้แก่ สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ชมรมจักรยานต่างๆ และมณฑลทหารบกที่ 22 ที่ได้สนับสนุนจักรยานเพื่อใช้ในกิจกรรมนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน

  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting