1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการอบรมโครงการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเองประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชนโดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองและเอาชนะความยากจนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดทำแผนชุมชนจำนวน 140 คน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอุบลสวัสดิ์ผลมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting