1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 (หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปี 2562 หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี และแม่บ้าน โดยมีกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไปจำนวน 140 คนจากทั้ง 28 ชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมได้รับเกียรติจากนายเสรีชน สายบุญ ประธานกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านสวนสาริน พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมระยะสั้น เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชน และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting