1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนลูกเสือที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในเขตเทศบาลจำนวน 8 โรงเรียน มาเข้ารับการอบรมเพื่อให้ความรู้ในด้านกฏ ระเบียบ วินัยจราจรที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลด้านการจราจรบริเวณรอบสถานศึกษาได้ ซึ่งในพิธีเปิดโครงการนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในเขตเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสภ.วารินชำราบนำโดย พ.ต.ต.ณัฐฐ์นนท์ สีฟ้า สวป.สภ.วารินชำราบ พร้อมคณะ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบสายสะพายแก่สารวัตรนักเรียน และลูกเสือจราจรที่ผ่านการอบรม

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting