1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีทักษะในการฝึกอาชีพ โดยได้รับเกียรติจากนายเสรีชน สายบุญ ประธานกลุ่มผ้าบาติก ชุมชนบ้านสวนสาริน พร้อมคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมระยะสั้น และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับในพิธีเปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting