1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล(โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting