1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวต้อนรับ และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น พร้อมด้วย นายเธียรชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมเป็นเกียรติ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting