1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล ,นายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ พร้อมด้วย งานศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 นำโดยนางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามงบประมาณอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2562  เพื่อให้ความรู้แก่ ประชาชนทั่วไป และอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพ  และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting