1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาลร่วมด้วยสถานธนานุบาล, ผู้บริหารสถานศึกษา, และครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมกิจกรรมพิธีอวยพรคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยนางนภาพร ไกรกังวาร ประธานสภาเทศบาล และนายวิเชียร ศุภลักษณ์ ได้เป็นตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลและนางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล ได้เป็นตัวแทนของพนักงานกล่าวอวยพรแก่นายกเทศมนตรี และรองนายเทศมนตรี เสร็จแล้วนายจีระชัยไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้เป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร กล่าวให้พรให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา, พนักงานเทศบาล และพนักงานครูเนื่องในวันปีใหม่ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting