1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษเนื่องจากการนำซากสัตว์มาทิ้งที่โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวารินชำราบ จัดประชุมหารือผู้ประกอบการชำแหละตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลวารินชำราบ เพื่อหาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษเนื่องจากมีการนำซากสุกร เช่น ไขมัน เศษหนัง ลำไส้ โครงกระดูก มาทิ้งไว้ในบริเวณโรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง ในเขตพื้นที่เทศบาลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงและพระภิกษุในวัดเสนาวงศ์  โดยที่รถเก็บขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ไม่สามารถ นำขยะดังกล่าวไปกำจัดทำลายได้ทั้งหมด ซึ่งผลจากการประชุมในครั้งนี้ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนี้

1.ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่อง ดูแลชุมชนของตนไม่ให้มีการนำซากสัตว์ มาทิ้งในบริเวณนี้อีก

2.หากพบว่ามีการนำซากสัตว์ มาทิ้งอีกจะมีการบังคับใช้กฎหมาย ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

3.ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจะปรับปรุงจุดทิ้งขยะดังกล่าว ให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการทำความสะอาดและสามารถป้องกันสัตว์พาหะ เช่น สุนัข หรือสัตว์กินเนื้ออื่นเข้ามากัดแทะได้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

เลือกตั้งสท.เขตที่ 1


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting