1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการฝึกแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย และตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563


         วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำรองนายกเทศมนตรี, หัวหน้าส่วนการงาน, เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และชาวบ้านชุมชนท่าบ้งมั่ง ร่วมกิจกรรมการฝึกแจ้งเตือนภัย อพยพประชาชนจากอุทกภัย และตรวจสอบความเสียหายหลังน้ำลดจากสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 จัดโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้บูรณาการกำลังจากหน่วยงานหลายฝ่ายจำลองสถานการณ์อุทกภัยในการซักซ้อมการสื่อสาร/การสั่งการทางไกล Web conferencesการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยแก่ประชาชนนพื้นที่เสี่ยง การอพยพประชาชนขึ้นมายังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การปฐมพยาบาล และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting