1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โครงการ Warin Chamrap Smart City


วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โครงการ Warin Chamrap Smart City โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน(Infrastructure Sharing) เพื่อสนองต่อนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ลงใต้ดินและโครงการ Smart City เพื่อให้บ้านเมืองมีความสวยงาม ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการลงทุนซ้ำซ้อนในการสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของรัฐ และใช้ทรัพย์สินของรัฐที่มีอยู่เดิมให้มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting