1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางสาววิชญา อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ,นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนางศิรินญา  รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส, หัวหน้าส่วนการงาน  และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จากจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองช่างสุขาภิบาล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting