1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ,นายรชต ศุภโกศล หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 และนางธิปนาถ สุระพรรค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC Center) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิง และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขในระยะยาว โดยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ, สมาชิกอถล.ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting