1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลในการเก็บฐานข้อมูลชุมชนและครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลในการจัดเก็บฐานข้อมูลชุมชนและครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มเทศบาลเมืองวารินชำราบ และมีความต้องการพัฒนาออกแบบฐานข้อมูล (Data Base) และออกแบบระบบการเชื่อมโยงข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือประชาชน  โดยได้เชิญประชนชนและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting