1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบรมให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟม และถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดอบรมให้ความรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดอุบลราชธานีปลอดกล่องโฟม และถุงพลาสติก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการบริหารจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บ การคัดแยก และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยได้แบ่งกลุ่ม เป็น 3 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ที่ 1 การจัดการขยะอินทรีย์และขยะอันตราย โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 จังหวัดอุบลราชธานี , ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการขยะทั่วไป โดย หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน  และฐานการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการขยะรีไซเคิล โดยประธานชมรมกลุ่มขยะรีไซเคิล หมู่ 5 บ้านเพียเพ้า  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting