1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมด้านทันตสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้ให้การดูแล ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ วัดหาดสวนสุข งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางจุฬาภรณ์  จันทศรี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ได้จัดการอบรมโครงการส่งเสริมด้านทันตสุขภาพแก่ผู้พิการและผู้ให้การดูแล ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อให้ผู้พิการและผู้ให้การดูแล สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองและผู้อื่นได้ และอบรมให้ความรู้เรื่อง การออกกำลังกายสำหรับผู้พิการเพื่อการส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพร่างกายสำหรับผู้พิการ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติจากนายศตวรรษ  ศรีสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ฝ่ายทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวกวิตา จรัสสีชล ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสาธารณสุขฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting