1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมคนทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยทางคณะกรรมการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์สรุปงานและเผยแพร่ข้อมูลของโครงการดังกล่าวให้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องตามแผนในการเตรียมความพร้อมคนเพื่อรับรองสังคมสูงวัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม , นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน , นางสาวสุนทรี  บางภู่ภมร ผู้อำนวยการกองคลัง และนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting