1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลตำบลท่าม่วง จากจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขภิบาล , นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน , นางศิรินญา  รัตนะกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป , และนายนิติพันธ์ แสนสุข หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าม่วง จากจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย ว่าที่ร้อยตรี วิฑูรย์ บุญละคร ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วง ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามโครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่การบริหารและปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  สำนักปลัดฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting