1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
41 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการทดสอบ Pre O-Net ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
42 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 และเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2567
43 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
44 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
45 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
46 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
47 ประชุมคณะกรรมการชุมชนร่วมกับกองการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
48 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566
49 ประชุมคัดเลือกเป็นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
50 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตร ทุกวันธรรมสวนะ" ณ วัดผาสุการาม
51 ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ“วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
52 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมคณะกรรมการฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน และการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ
53 อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรที่ 2
54 อบรมโครงการพัฒนาตามหลักสูตรสู่การเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2566 “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
55 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
56 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ชุมชนคนทำพญาเทียน" วัดผาสุการาม ในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566
57 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนลูกเสือจราจรให้แก่เด็กนักเรียน ประจำปี 2566
58 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2566
59 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมฟ้อนรำ 231 ปี สถาปนาเมืองอุบลราชธานี
60 เทศบาลเมืองวารินชำราบ และสถานศึกษาในสังกัดร่วมประชุมวางแผนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คิดเลขคล่อง ปีการศึกษา 2566
กองการศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting