1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 แจ้งขอรับเงินคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
22 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)
23 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)
24 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลากาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
25 ประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 รายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย/ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
27 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2564
28 บรรยากาศจับฉลากมอบของรางวัล ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ภาษีป้าย / ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำปี 2565
29 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
30 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
31 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และระบบออนไลน์การชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
32 ขอขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
33 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อชำระค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อสำหรับหน่วยงานราชการและสถานประกอบการ
34 ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมประชุมอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2563
35 ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2565
36 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีเข้าประเมินศักยภาพการคลังท้องถิ่น และติดตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
37 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาติ และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2564
38 ขออนุมัติจัดทำประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง การยกเว้นค่าทำเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
39 กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการประชุมรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา
40 ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

กองคลัง
Secured by Siteground Web Hosting