1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวฝากประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัตรบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
2 แจ้งให้ทราบงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
4 กำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ
5 การรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาล
6 การให้ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ
7 การสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกบุคคลต้นแบบคนดีศรีอุบล
9 เรื่อง รับโอนย้ายพนักงาน ส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
10 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
11 เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 (รวม 5 ด้าน)
12 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
13 เรื่อง เชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์ และตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ
14 เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่ประพฤติคนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ประชาบดี ประจำปี ๒๕๖๒
15 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
16 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ ๒
17 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บูชาเหรียญเจ้าเมืองเชียงโสม
18 เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๒
19 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๔๖๒
20 เรื่อง ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting