1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2567
3 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เป็นจุดจอดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567
4 ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย
5 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
6 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยเทศกาลบุญบั้งไฟ ปี 2567
7 การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์และสัญลักษณ์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันของชาติ
8 เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
9 มาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567
10 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567
11 การดำเนินโครงการ ธนารักษ์เอื้อราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
12 อบจ.อุบลราชธานี แจ้งข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
13 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
14 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท (Open House)
15 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
16 การป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
17 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ศูนย์แว่นไทย
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว อบต.คำเขื่อนแก้ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
20 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 9 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Secured by Siteground Web Hosting