1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 การดำเนินการแก้ไขหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕)
2 การรับสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
3 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยจากยาเสพติด)
4 ขอเพยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้
5 ระเบียบเทศบาลมืองวารินชำราบ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยหรือมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่8) พ.ศ.2562
6 กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง
7 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563
8 กลุมสรรค์ศิลป์ จากลำไผ่ งานฝีมือจากคนไทย
9 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนชลประทาน จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Recycle GREEN Eco
10 ก้าว ท้าใจ ต้านภัยโควิด 19 SEASON 2
11 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
12 การสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายระวังทางวัฒนธรรมและร่วมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนอกสถานศึกษา
13 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
14 คำแนะนำในการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อหรือทำลายเชื้อโรค
15 แจ้งเตือนโรคที่มสในช่วงพายุฤดูฝน
16 การสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-49)
17 การออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในเขตท้องที่จังหวัดอุบล
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การปิดถนนเพื่อปรับปรุงสะพานและผิวทาง
19 ขอความอนุเราะห์ให้ประชาชนตอบบแบบสอบถามออนไลน์
20 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting