1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 การมอบภารกิจให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการรับเสร็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เพิ่มเติม)
3 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 9 (401/2562) (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 10 ธันวาคท 2562)
4 การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ประจำปี 2563
5 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี
6 ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563
7 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562
8 การติดตามผลการดำเนินงานการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังภาวะอุทกภัย
9 การปิดสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 โรงเรียน เนื่องจากเหตุพิเศษ(น้ำท่วม)
10 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
11 ขอเลื่อนการใช้หอประชุมศาลาประชาวาริน
12 ประกาศกองอำนวยเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
13 การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
14 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2562
15 การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
16 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแสดงของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
17 เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
19 เรื่อง มาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
20 ข้อบังคับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองวารินชำราบ

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting