1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

รายงานผลการดำเนินงาน


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2564)
14 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
15 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565)
17 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี2564
18 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ 2564
19 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี2563
20 จุลสาร สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี2562

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting