1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
11 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับแจ้งข่าวสารการทุจริตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
12 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งข่าวสารทุจริตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
13 แต่งตั้งเจ้าหน้นาที่ประจำศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
14 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ 2563
15 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
16 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 เทศบาลเมืองวารินชำราบ
18 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
19 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
20 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting