1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>


# รายการหัวเรื่อง
1 หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2562
2 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2561
3 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
4 แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561-2562
5 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
6 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2561
7 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2560
8 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปีงบประมาณ 2558-2560
10 เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting