1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
3 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว
4 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
5 ข้อกำหนดออกมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 19)
6 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวักปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนตรปฐม
7 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯโควิด-19 สำหรับบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เพิ่มเติม)
8 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 DMHTTA จังหวัดอุบลราชธานี
9 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน
10 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด
11 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
12 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกเคหะสถาน มีผล 1-31 มีนาคม 2564
13 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10)
14 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19
15 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โคิวด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
16 คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
17 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
18 มาตรการเผฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
19 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
20 การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting