1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 มาตรการป้องกันโควิด 19 สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะด้านสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ
2 สถานการณ์ไวรัส Covid-19 จังหวัดอุบลราชธานี
3 แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่23)
4 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธษนี
5 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นการชั่วคราว
6 ประชาสัมพันธ์ ซื้อชุดตรวจโควิด ออนไลน์ เสี่ยงได้ของไม่มีคุณภาพ
7 การดำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
8 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 14)
9 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
10 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34)
11 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
12 กำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการจัดงานศพ
13 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและกำหนดพื้นที่สถานการณ์กำหนดพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
14 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 (ฉบับที่30 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564
15 ผู้ประสงค์แยกกักตัวที่บ้าน Home Lisolation
16 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
17 วิธีดูแลตัวเอง เมือติดโควิด แต่ยังต้องรอเตียง
18 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้อวที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 13)
19 การกำหนดมาตรการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการเพยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
20 ระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด บังคับใช้ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting