1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
101 แนวทางการดำเนินการปิด/ไม่ปิด สถานศึกษา สถานประกอบการ กรณีเกิดโรคโควิด-19
102 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรค เลื่อนการจัดงานกาชาดและงานวันครู และกิจกรรมที่มีการชุมนุม เว้นแต่ งานศพ งานบวช งานมงคลสมรส
103 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ขยายระยะเวลาให้สวมหน้ากากเมื่ออกจากบ้าน จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2564
104 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
105 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
106 มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
107 ประกาศ ปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (11-15 มกราคม 2564)
108 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ิอไวรัสโคโรนา 2019 กรณี โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา
109 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเกินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จ.ตราด
110 กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
111 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
112 การเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
113 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
114 แนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
115 คำสั่งจ.อุบลฯ มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และร้านอาหาร เวลา 23.00 น.
116 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุบลราชธานี
117 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย(สนามชนไก่)
118 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดอุบลราชธานี
119 คำสั่งจ.อุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดระยอง
120 ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมด้านการการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ฉบับที่4)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting