1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
121 ประกาศ ปิดเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นกรณีพิเศษ
122 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
123 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณีบุคคลเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
124 ข้อสั่งการผู้ว่าฯจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธษนี ครั้งที่39/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2563
125 การดำเนินตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค) ครั้งที่ 14/2563
126 การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564
127 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่8)
128 ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผูชม(ฉบับที่ 2)
129 วิถีชีวิตใหม่ New Normal
130 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรน่า 2019 และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย เพิ่มเติม (ระยะที่6)
131 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 13)
132 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดจุดคัดกรองจำนวน 4 จุด
133 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากจังหวัดระยอง เพิ่มเติม
134 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค กรณี บุคคลเดินทางมาจากจังหวัดระยอง
135 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)
136 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้บุคคลเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานฯ และกักตัว 14 วัน
137 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 23244/2563 ออกตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 9)​เพื่อผ่อนคลายมาตรการระยะ 3
138 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙)
139 ประกาศ​ เรื่อง​ การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรี​กำหนดตามประกาศ​สถานการณ์​ฉุกเฉิน​ยัง​คงมีผลใช้​บังคับ (การจัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พรก.ฉุกเฉิน)
140 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 2 (ต่อพรก.ฉุกเฉิน 1 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 63)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting