1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 30 เมษายน 2564)
62 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาใช้บังคับมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวมหน้ากากเมื่อออกนอกเคหสถาน)
63 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว
64 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
65 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นการชั่วคราว
66 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
67 ข้อกำหนดออกมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 19)
68 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวักปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนตรปฐม
69 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
70 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม (บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด)
71 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯโควิด-19 สำหรับบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เพิ่มเติม)
72 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 DMHTTA จังหวัดอุบลราชธานี
73 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน
74 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด
75 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
76 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกเคหะสถาน มีผล 1-31 มีนาคม 2564
77 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10)
78 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19
79 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โคิวด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
80 คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Secured by Siteground Web Hosting