1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Covid-19


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
61 ข้อกำหนดออกมาตร 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 19)
62 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวักปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนตรปฐม
63 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
64 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดมาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มเติม (บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด)
65 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันฯโควิด-19 สำหรับบุคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (เพิ่มเติม)
66 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 DMHTTA จังหวัดอุบลราชธานี
67 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน สู้!โควิด-19ไปด้วยกัน
68 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัด
69 การดำเนินการตามผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.)
70 คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออกนอกเคหะสถาน มีผล 1-31 มีนาคม 2564
71 การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10)
72 ประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน Covid -19
73 การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรนา 2019 (โคิวด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 2/2564
74 คำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
75 แนวทางการฝึกอบรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
76 มาตรการเผฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
77 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมุกดาหาร
78 การดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
79 การดำเนินการตามข้อคำสั่งการนายกรัฐมนตรี
80 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 18) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2564

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting