1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เลือกตั้งเทศบาล 2564


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การไปรับยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
3 ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสามาชิกสภาเทศบาลที่ยังไม่ได้ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง ไปยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
4 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
5 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ (เพิ่มเติม)
6 ขอส่งประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
7 ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
8 ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 บรรยากาศการส่งหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง จำนวน 41 หน่วย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
10 ส่งมอบหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) เขตเลือกตั้งที่3
12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง) เขตเลือกตั้งที่2
13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง)
14 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
15 รณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
16 แบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8)
17 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์
18 พล.ต.ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ
19 นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาแนะนำการรับและดูแลหีบบัตร
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดคาราวานรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ปี2564
Secured by Siteground Web Hosting