1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


กรองตามชื่อเรื่อง 
# รายการหัวเรื่อง วันที่
1 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน อาทิตย์, 07 เมษายน 2024
2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศรวมถึงดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2024
3 ประกาศ เรื่อง การใช้แผนเผชิญเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายเทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ. 2567 พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2024
4 ประกาศ เรื่อง วิธีปฏิบัติตัวของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินค่ามาตรฐาน พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2024
5 ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พุธ, 14 กุมภาพันธ์ 2024
6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 (เดือนพฤศจิกายน 2566 - เมษายน 2567) อาทิตย์, 11 กุมภาพันธ์ 2024
7 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี 2566-2567 ศุกร์, 22 ธันวาคม 2023
8 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น (ฉบับที่ 4) จันทร์, 16 ตุลาคม 2023
9 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) จันทร์, 16 ตุลาคม 2023
10 ขอให้เตรียมความพร้อมการอพยพ (ฉบับที่2) จันทร์, 16 ตุลาคม 2023
11 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
12 แจ้งเตือนระดับน้ำมูลสูงขึ้น อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
13 ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
14 ขอให้เตรียมความพร้อมการอพยพ อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
15 แจ้งเตือนระดับน้ำในชุมชนสูงขึ้น อังคาร, 03 ตุลาคม 2023
16 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ปี 2566 ศุกร์, 15 กันยายน 2023
17 กองอำนวยการป้องกันฯจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตรียมการอพยพและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อังคาร, 12 กันยายน 2023
18 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองวารินชำราบ พ.ศ.2566 พฤหัสบดี, 22 มิถุนายน 2023
19 การฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 ศุกร์, 05 พฤษภาคม 2023
20 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน จันทร์, 10 เมษายน 2023
21 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนโรคภัยที่มาในช่วงฤดูร้อน ศุกร์, 10 มีนาคม 2023
22 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนภัยจากสภาวะอากาศแห้งแล้ง ศุกร์, 10 มีนาคม 2023
23 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เรื่อง การใช้แผนเผชิญเหตุภัยแล้ง เทศบาลเมืองวารินชำราบ 2566 พุธ, 01 มีนาคม 2023
24 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนการดำเนินการตามมาตรการกำหนดเวลาห้ามเผาเด็ดขาดจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 จันทร์, 20 กุมภาพันธ์ 2023
25 ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง ปี 2565/2566 เสาร์, 18 กุมภาพันธ์ 2023
26 ประกาศผลการเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองวารินชำราบ พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2023
27 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง จันทร์, 09 มกราคม 2023
28 แผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 จันทร์, 09 มกราคม 2023
29 แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2566 พุธ, 04 มกราคม 2023
30 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 02 ธันวาคม 2022
31 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังภัยและอุบัติภัยในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 02 ธันวาคม 2022
32 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2022
33 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังและอุบัติภัยในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2022
34 ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ เรื่อง แจ้งเตือนโรคที่มาในช่วงฤดูหนาว ศุกร์, 25 พฤศจิกายน 2022Secured by Siteground Web Hosting