1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "Safety Home… Safety Society" ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนพาเหรดรณรงค์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว "Safety Home… Safety Society" ประจำปีงบประมาณ2563


Read Article

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังห

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี,นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางธิติมา อึ้งประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว รักษาการผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 2

Read Article

ต้อนรับ คณะกรรมธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ สถานการณ์อุทกภัย การบรรเทาและการพื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนแนะแนวทางแก้ไขปัญหา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี,นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี ,นางสุวิมล ศรีสถาน รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา โดยมีนายชำนาญ ศรีพารา ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายกริชชัย ศิลปรายะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารงานของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล และนายจตุรพิธ สมหอม นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ได้จัดอบรมโครงการแกนนำและเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้แกนนำเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและประชาชนได้มีความตระหนัก และมีจิตสำนึกในการลด ละ เลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ที่จะต้องดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562

Read Article

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจประชาชน ประจำปี 2562 โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ มาเข้ารับการอบรมและทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกสร้างวินัยให้เยาวชน ได้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ความรุนแรงจากการบาดเจ็บ และเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายของทรัพย์สินจากอุบัติเหตุการจราจร ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

Read Article

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


นโยบาย ผู้บริหาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจิตอาสา อุทกภัย

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมายWho's Online

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

งานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Secured by Siteground Web Hosting