1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี1 กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2563 โดยมี นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แห่ง  ในการส่งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 โดยเจ้าหน้าที่จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นวิทยากรในการอบรม รวมถึงกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน ในการให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน  กองการศึกษา

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting