1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมรับฟังแนวทางโครงการการพัฒนาผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, นายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ และนางสาวพจมาศย์ ทองมา สถาปนิกปฏิบัติการ ได้ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางโครงการการพัฒนาผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่น โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดทำผังแม่บทการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ 3 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ, สวนสุขภาพวารินชำราบ และสวนสาธารณะน้ำโจ้ก โดยอาศัยกรอบแนวความคิดของการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาภายใต้ความต้องการของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง  

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting