1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมหารือแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรับรองคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และนางธิติมา อึ้งประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ร่วมกับ ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหารือกับผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ ถึงแนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการทดลองใช้โปรแกรมการคำนวณอัตราค่าบริการในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่างสุขาภิบาล

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


Secured by Siteground Web Hosting