1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักปลัดเทศบาล


นางรุ่งนภา  ทับหนองฮี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางศิรินญา  รัตนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางนฤมล วริทุม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกนิษฐา ทองคู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางปวีณา คงสนั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวดวงพร สุวรรณสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายทรงยศ  แสนทวีสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางอริยา เชื้อทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวตุลาณี ผ้าลายทอง
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายภูวนาท  สุขประเสริฐ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวอารยา สุดตลอด
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นายเกรียงไกร ณูรักษา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

จ่าเอกประกาศ  ตระการไทย
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบนายพรชัย  บุญประสม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
นายธวัชชัย  กัญญาพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
นายสุชาติ  เรือนเงิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน
นายเลิศมงคล  สิงห์ทองทัต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯชำนาญงาน

นายนภนต์  ลีโคตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯปฎิบัติงาน

ว่าที่ร้อยตรีวิชิต  หวังยศ
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ


นางศิริพร  พิศชาติ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางพรรณี จำเป็น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางยุวดี ธิษาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเบ็ญจมาภรณ์   สืบแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


  บุคลากร

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting