1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กองคลัง


 

นางทิพวัน เกตุสิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.นุชนาถ ดีสุภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจุตรวัลย์  ศรีทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางพัชรา  สุขกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายวัชรินทร์  กว้างขวาง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางจุฬาภรณ์  งามกิ่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายนิวัฒน์  คงคำลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
น.ส.สิริวรรณ  มีปาลาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานน.ส.วิภาดา ทรวงชัย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


            -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนางนิลุบล  ทองหยอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.มัญชรี  จันทคล้าย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.อัญญ์สิริญ  กัญญาพันธ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินนางปิยธิดา จันทร์เต็ม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางจุฑาทิพย์ ยืนยง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  บุคลากร

สมัครสมาชิกสภาเด็กฯ


รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting