1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะผู้บริหาร


นายจีระชัย  ไกรกังวาร
นายกเทศมนตรี
045 269680 ต่อ 101

นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รองนายกเทศมนตรี
045 269680 ต่อ 102

นายบุญยง  จินตนะกุล
รองนายกเทศมนตรี
045 269680 ต่อ 103นายยุทธิชัย  อิ้งประเสริฐ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
045 269680 ต่อ 111

นายอ่อนตา  จำนงการ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
045 269680 ต่อ 111

  คณะผู้บริหาร
Secured by Siteground Web Hosting