1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างอปท. กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting