1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-30 มีนาคม 2564)

  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จSecured by Siteground Web Hosting