1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2564วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา ทับหนองฮี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองทุกกอง และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกันประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ 2564

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  สำนักปลัดฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting