1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 23 จัดกิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2556

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 23 จัดกิจกรรมค่ายบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2556


เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยกองสวัสดิการสังคม ได้ร่วมกับกรมทหารพรานที่ 23 มทบ.22 จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัด ฟื้นฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2556 เพื่อลดจำนวนผู้เสพ และให้ผู้ผ่านกระบวนการบำบัดฯ กลับตัวกลับใจเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยตลอดกิจกรรมค่ายอบรมฯ 3 วัน 2 คืน ผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้มีความตั้งใจทำกิจกรรมร่วมกับทางครูฝึกเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายนั้นมีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดประเภทต่างๆ กิจกรรมเข้าฐานทดสอบกำลังใจ และพิธี"จุดเทียนอุดมการณ์" เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตั้งปณิธานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกับครูฝึก และผู้นำชุมชน ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในพิธีปิดโครงการนั้นได้รับเกียรติจากนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ


  กองสวัสดิการและสังคม

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting