1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมชี้แจงงานก่อสร้างเพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนายสุรศิริ อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง , นายมานะ สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ร่วมประชุมชี้แจงงานก่อสร้าง เพื่อศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ รายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำท่วมและความเสียหายที่เกิดขึ้นของพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563-2565 ในการจัดทำการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันน้ำท่วม และระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ดังนั้นเพื่อให้โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก เช่น คันป้องกันน้ำท่วม ถนน ท่อระบายน้ำ คลองระบายน้ำ ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดินของพื้นที่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างอนาคตประเทศ และเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพรวมของพื้นที่ชุมชน ที่จำเป็นเร่งด่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้สอดคล้องและสอดประสานกับแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ โดยระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำหลัก ที่จำเป็นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนเทศบาลและพื้นที่ชุมชนต่อเนื่อง โดยมีหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนจากชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมประชาวาริน

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองช่าง
Secured by Siteground Web Hosting