1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและแนวทางการปฏิบัติตามข้อคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย


วันที่ 19 มกราคม 2565  เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล รักษาการปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุตามเป้าหมาย เกิดประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน จากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านระบบประชุมทางไกลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Video Conference พร้อมทั้งชี้แจงการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting