1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สคร 10 อุบลราชธานี ร่วมกับ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 เป็นวันที่สอง


วันที่ 27 มีนาคม 2565 นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ นายเสถียร เชื้อลี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี นำรถชีวนิรภัยพระราชทานลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (สะพานกุดปลาขาว) เป็นวันที่สอง ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มากตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวก(ผู้ป่วยสีเขียว) จะได้รับการรักษาตามนโยบาย เจอ แจก จบ ของกระทรวงสาธารณสุข คือ รับยาทันที​ พร้อมให้คำแนะนำ​การปฏิบัติตัว และเข้าสู่ระบบการรักษา​แบบ Home Isolation : HI​ โดยในวันนี้มีผู้มาบริการทั้งสิ้น 181 ราย พบผลบวก 62 ราย คิดเป็น 34.25%

ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบ จะให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 (สะพานกุดปลาขาว)  ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ผู้ที่สนใจเข้ารับการตรวจโปรดนำบัตรประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเขียนที่อยู่ปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อมาด้วยเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting