1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลปู่เดช บริเวณด้านข้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและพนักงานครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ทำพิธีบวงสรวงศาลปู่เดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเทศบาลเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสวันเทศบาลวันที่ 24 เมษายน  เพื่อสร้างความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานทุกคนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting